Hugmyndabanki

Sendu okkur hugmynd á hugmyndir@borgarafundur.info

—————————

7 lausnir á efnahagsvanda okkar sem sérfræðingar í fjármálakreppum mæla með

Dr. Lilja Mósesdóttir-

 1. Vaxtalækkun til að gera heimilum og fyrirtækjum kleift að ráða við skuldsetninguna
 2. 60% skattur á útstreymi fjármagns yfir 10 milljónir til að styrkja gengi krónunnar
 3. Viðvarandi halli á ríkissjóði til að takast á við atvinnuleysið og aukið félagslegt misrétti
 4. Lánalenging fyrir heimilin til að koma í veg fyrir gjaldþrot og landflótta
 5. Hagstjórn sem miðar að því að tryggja efnahagslega velferðar í gegnum atvinnuskapandi aðgerðir
 6. Dreifðara eignarhald fyrirtækja til að tryggja langtíma stöðugleika og atvinnu
 7. Aukið eftirlit með bönkum og fyrirtækjum til að fyrirbyggja fáræði og aðra efnahagskrísu

—————————

Stofna nýjan Borgaraflokk

Er ekki tíminn núna til að setja saman nýjan Borgaraflokk.
Smölum saman öllu þessu frábæra fólki sem sýnist hafa lausnir.
Fólk sem hefur ekki mengast af stjórnmálum sem hafa verið í gangi s.l. áratug .
Fólk sem er ekki hrætt við ábyrgð.
Verum tilbúin þegar blásið verður til kosninga

—————————

Aðgerðir í þágu heimilanna

Í kjölfar hruns efnahagskerfisins er ljóst að eitt af stóru málunum í dag snýst um húsnæðislán heimilanna. Eins og kunnugt hafa stjórnvöld nú gripið til þeirrar tímabundu ráðstöfunar að bjóða upp á frystingu afborgana erlendra lána til 4-6 mánaða. Beðið hefur verið eftir útspili stjórnvalda í tengslum við verðtryggðu lánin. Þann 14.11.2008 kynnti ríkisstjórnin svo „Aðgerðir í þágu heimilanna“ þar sem verðtryggðu lánin eru til umfjöllunar. http://www.forsaetisraduneyti.is/frettir/nr/3206

Þessar aðgerðir sem „einkum (eru) ætlað(ar) að hjálpa almenningi að standa við skuldbindingar sínar við erfiðar aðstæður“ eru í besta falli viðleitni. Í versta falli bera þær þess of skýr merki að ríkisstjórnin sé ekki í nógu góðum tengslum við þjóð þá sem hún hefur verið kosin til að vera málsvari fyrir. Betur má ef duga skal. Þörf er á varanlegum lausnum.

Ég vil því kynna til sögunnar hugmynd í þágu ríkisstjórnarinnar sem er einkum ætlað að hjálpa henni að standa við skuldbindingar sínar gagnvart kjósendum við erfiðar aðstæður:

Boðið verði upp á þann valkost að erlend lán verði umreiknuð á þann veg að þau líti út fyrir að hafa upphaflega verið tekin sem verðtryggð krónulán. Lánin verði svo endurfjármögnuð af Íbúðalánasjóði (í krónum) og skuldbreyting eigi sér stað. Íbúðalánasjóður taki veð í húsnæðinu á móti.

Verðtrygging verði gerð óvirk í beinu framhaldi. T.d. frá og með 1. júlí 2008. Verðtrygging verði ekki virk fyrr en Seðlabankinn nái verðbólgumarkmiði sínu sem er 2,5%. Hugsanlega taki þjóðin upp annan gjaldmiðil í millitíðinni þar sem verðtryggingin er ekki hluti af kerfinu.

Stofnaðir verði tveir aðlögunarsjóðir með löggjöf frá Alþingi sem taki á sig mismuninn. Annars vegar sjóður sem meðhöndli verðtrygginguna og starfi í líkingu við það sem Gunnar Tómasson, hagfræðingur, kynnti í Fréttablaðinu þann 12.11.2008:

 1. Verðbótaþáttur húsnæðis- og námslána frá 1. júlí 2008 til 31. desember 2009 komi hvorki til innheimtu hjá lántakendum né bætist við höfuðstól útistandandi lána heldur greiðist af sérstökum aðlögunarsjóði stofnsettum af Alþingi með neyðarlöggjöf líkt og beitt var við yfirtöku bankanna.
 2. Aðlögunarsjóðnum sé heimilt að gefa út, og veitendum húsnæðis- og námslána sé skylt að taka við, til lúkningar á verðbótaþætti lánanna á ofangreindu tímabili skuldabréf til tíu ára sem (i) bera 5% nafnvexti á ári, (ii) eru afborgunarlaus fyrstu fimm árin, og (iii) endurgreiðast síðan með fimm jöfnum árlegum afborgunum.

Hins vegar sjóður sem hefði það hlutverk að yfirtaka skuldir í erlendri mynt vegna skuldbreytingu á húsnæðislánum heimilanna og greiða þær skuldir niður. Þannig yrði til ríkistryggður sjóður, skuldsettur í erlendri mynt. Sjóðurinn gæti hugsanlega fjármagnað sig með skuldabréfaútboði því hugsanlega hefðu fagfjárfestar áhuga á að lána sjóðnum (ríkinu) fyrir þessum skuldum á hagstæðari kjörum heldur en upprunalegu lánin voru veitt á. Þannig væri jafnvel hægt að takmarka afföll sjóðsins í krafti magnviðskipta með skuldirnar. Nú og ef svo heppilega vill til að áform stjórnvalda um að styrkja gengi krónunnar takist þá lækkar höfuðstóll skulda sjóðsins í krónum talið.

Ef stjórnvöld vilja koma í veg fyrir fjöldagjaldþrot heimilanna og stórfelldan fólksflótta í kjölfarið verða þau að horfast í augu við að aðgerða sem þessa er brýn þörf. Því miður er tíminn afar naumur sem stjórnvöld hafa til að bregðast við yfirfofandi neyðarástandi. Sem betur fer höfum við hins vegar nægan tíma til að vinna okkur út úr hlutunum ef stefnan er tekin í rétta átt og velferð almennings tryggð. Tími breytinga er engu að síður núna. Um það verður ekki deilt.

Þórður B. Sigurðsson

—————————

Tillaga að nýju kosningakerfi

Ég held að við náum ekki fram breytingum til góðs með núverandi þingræði. Til þess býður það upp á of mikla spillingu og þjónkun við stjórnmálaflokka. Nú hef ég svosem ekkert á móti stjórnmálaflokkum en ég tel hins vegar að þeir hafi allt of mikil völd í okkar samfélagi. Þau völd eru til komin að hluta vegna þess að við kjósum flokka en ekki fólk. Ef þingmaður fylgir ekki línunni í núverandi stjórnskipulagi verður sá hinn sami ,,non grata” og tapar áhrifum. Þetta sést best þegar þingmenn og ráðherrar eru spurðir um einstök mál. Til dæmis í viðtali í fyrrakvöld við Árna Mathiesen fyrrverandi dýralæknir fisksjúkdóma og núverandi fjármálaráðherra þar sem spyrillinn þráspurði hann um afstöðu hans til ESB inngöngu og hann vildi ekki svara af því það var ekki búið að ákveða flokkslínuna. Hvernig á að kjósa svona fólk til Þings? Það virðist ekki einu sinni hafa skoðun utan skoðun flokksins. Við verðum því að breyta lögum til að við getum kosið hæfasta fólkið til Alþingis. Ekki veitir af!

Grundvallar breytingar á skipan Alþingis verði gerðar með það að augnamiði að draga úr ægivaldi stjórnmálaflokkanna en jafnframt til að gera hinum almenna borgara kleift að taka virkan þátt í skipun Alþingis án þess að neyðast til að taka þátt í starfi stjórnmálaflokka.  Markmiðið er jafnframt að laða að stjórnmálum hæft fólk með reynslu úr lífi og starfi.  En draga jafnframt úr þeirri einsleitni sem einkennir ungliða flokkana í dag.  Markmiðinu mætti hugsanlega ná með neðangreindum breytingum á kosningalögum, lögum um stjórnmálaflokka og þá væntanlega stjórnarskrá.

 • Þingmönnum verði fækkað úr núverandi 63 í 30.

Tilgangur:

Sparnaður

Skilvirkari stjórnun

Minnkar líkur til að smáir þrýstihópar geti komið fyrirgreiðslupólitíkusum inn á þing. (Ef kjörbærir eru segjum 200þús og kosningaþáttaka 80%, eru ca 5300 atkvæði á bak við hvern þingmann.

 • Núverandi kjördæmaskipan verði lögð af og landið gert að einu kjördæmi.

Tilgangur:

Lágmörkun fyrirgreiðslupólitíkur og kjördæmapots.

Jöfnun atkvæðisréttar landsmanna(Við tilheyrum jú öll sama klúbbnum).

 • Kjósandi skal velja nafn þess aðila er hann vill sem sinn fulltrúa til Alþingis.

Þetta er útfærsluatriði en til dæmis mætti hugsa sér að til að bjóða fram lista í kosningum þurfi 3 til 4% atkvæðabærra manna að skrifa á undirskriftarlista til stuðnings framboði en ½ til 1% til stuðnings einstakling sem vill skrá sig á kjörseðil undir framboðslista.


Tilgangur:

Að gera einstaklinginn virkan í vali á fulltrúum sínum.

Að draga úr valdi stjórnmálaflokka.

 • Framlög Ríkissjóðs til stjórnmálaflokka verði afnumin með öllu.

Tilgangur:

Að draga úr valdi stjórnmálaflokka.

Að jafna möguleika til alþingisframboðs.

Stjórnmálaflokkar verði félagasamtök eins og Lions eða Kiwanis en ekki núverandi ,,fretkarlaelítur” með tilheyrandi foringjadýrkun.  Stjórnmálaflokkar á Íslandi í dag  eru hættulegir lýðræði og málfrelsi.

 • Auglýsingar frambjóðenda og kosningabandalaga(stjórnmálaflokka) verði með öllu  bannaðar.  (Aðferðir þróaðar til að jafna aðgengi frambjóðenda að fjölmiðlum).

Tilgangur:

Að draga úr valdi stjórnmálaflokka.

Að jafna möguleika til alþingisframboðs.

Að auka aðhald þingmanna og minnka möguleika hagsmuna aðila til að hafa áhrif á þá með því að gera þá fjárhagslega háða aðilum út í samfélaginu.

 • Ráðherrar sitji ekki á þingi en séu ráðnir á faglegum forsendum(Útfærsla á vali nauðsynleg).  Ráðherrar verði ábyrgir framkvæmdastjórar málaflokka fremur en pólitískir  fulltrúar.  Ráðherrar hafi áheyrnar og málsrétt en ekki atkvæðisrétt á         Alþingi og þurfi  að standa skil á gjörðum sínum við Alþingi.

Tilgangur:

Að laða okkar hæfasta fólk til verka(Fagfólk með þekkingu á málaflokki).

Að draga úr valdi stjórnmálaflokka.

Að auka gegnsæi

Að gera kerfinu kleyft að láta stjórnendur sæta ábyrgð.

Að draga úr vægi hagsmunasamtaka og þrýstihópa á ráðherra með litla reynslu og þekkingu á

málaflokki.

 • Að ráðherrum sé skilt að gera opinber öll eigna- og fjölskyldutengsl er tengjast þeim málaflokki er þeir sinna.

Tilgangur:

Að losa okkur við siðblinda og spillta aflóga stjórnmálamenn úr helstu valdastofnunum samfélagsins, sem skammta sjálfum sér af eignum okkar blygðunarlaust án þess að taka ábyrgð á gjörðum sínum.

Að almenningur viti eitthvað um fólkið sem fyrir hann starfar.  (Hvað á Árni Matthiesen mikið í Byr??,  Hver er staða Þorgerðar Katrínar gagnvart Kaupþingi??, og fleiri og fleiri dæmi)

 • Að þróað verði kerfi sem gerir almenningi kleift að fylgjast náið á einfaldan hátt með störfum og gjörðum þingmanna.  Til dæmis þar sem hægt væri að skoða í töflu hvernig einstakir þingmenn verja atkvæði sínu í þinginu og tengill við viðkomandi frumvörp.  Jaframt verði þingmönnum gert skilt að gera grein fyrir afstöðu sinni til ákveðinna málaflokka, sú afstaða sé á netinu á stöðluðu formi með tenglum við atkvæðagreiðslur er málaflokkinn varða í skjalinu.

Tilgangur:

Að gera almenningi kleyft að fylgjast með framgöngu fulltrúa sinna.

Að gera almenningi fært að velja fulltrúa eftir þekktum stærðum en ekki einungis eftir kjaftablaðri.

Að gera lýðræðið gagnsætt.

 • Að löggjöf verði sett um kosningar um mikilvæg mál og útfærslu þeirra vegna mikilvægra mála er brenna á Þjóðinni

Tilgangur:

Að auka vægi þegnanna.

Jón Þorvarðarson

—————————

Fundið fé

Landsíminn var seldur fyrir 3 árum og ætlunin var að nota andvirðið í dýrar framkvæmdir, hátæknisjúkrahús og Sundabraut meðal annars. Ekki hefur orðið af þeim og þær hljóta að verða í salti um sinn. Mín hugmynd er sú að nýta þetta fé til að mæta tapi lánastofnana svo hægt sé að frysta verðtryggingu á íbúðalánum meðan mesta verðbólgan geisar. Ef þessir peningar hafa verið vel ávaxtaðir (vonum það) gætu þessir 67 milljarðar verið nú 90-100 milljarðar. En hvaðan sem féð kæmi hlýtur að vera hagur allra að fólk haldi heimilum sínum og sjái sér hag í (og getu) að halda áfram að greiða lánin.
Sólveig Jóhannsdóttir

—————————

Ráð gegn verðbólgu og vaxtaokri

Ráðamenn eru ekki tilbúnir til að frysta lánskjaravísitölu.  Rökin fyrir því er að þá myndu fjármagnseigendur tapa, þ.a.m. lífeyrissjóðirnir.  Önnur ráð eru til til þess að vinna gegn áhrifum á verðbólgu og vaxtaokri á heimilin.  Á norðurlöndum eru allar vaxtatekjur skattlagðar á sama hátt og aðrar tekjur.  En á hinn boginn er hægt að draga vaxtagreiðslur og greiddan verðbólguþátt frá tekjuskattstofni.  Með því að beita þeirri aðferð er hægt að beita skattakerfinu til jöfnunar á milli skuldara og eigenda fjármagns og þar með draga verulega úr áhrifum verðbólgu og vaxtaokri á heimilin(hugsanlega er hægt að einangra frádrátt frá tekjuskattsstofni við fjármögnun vegna húsnæðis).  Helstu rökin fyrir þessu eru
 1. Það er mikið réttindamál að allar tekjur séu skattlagðar á sama hátt.
 2. Fjármagnseigendur hafa rakað inn fjármagnstekjum undanfarna áratugi með allt að 17% styrivexti á kostnað skuldara.
 3. Fjármagn sem er verðtryggt ber enga áhættu fyrir fjármagnseigendur.  Þetta fjármagn ber allt að 7,7% umframverðbólgu.  Hvergi í heiminum er hægt að fá aðra eins ávöxtun án áhættu.  Þó að þessar vaxtatekjur yrðu skattlagðar, þá væri ávöxtunin ennþá með því hæðsta sem gerist í heiminum
 4. Þetta er þekkt aðferð á norðurlöndunum og ekki er vitað til þess að þetta leiðir til streymi fjármagns útúr landi
 5. Þetta hvetur fjármangseigendur til að leita betri leiða til ávöxtunar, t.d. með því að fjárfesta í fyrirtækjum
 6. Fyrirtækin þurfa fjármagn og ekki síst sprotafyrirtæki
 7. Ávötunarkrafa á áhættufjármagn mun lækka töluvert
Óskar Jónsson
—————————
Frítt í strætó
There is one thing that is easy to implement right away but it might help a lot of people.

Bus system – at least inside “Great Reykjavik” should be FREE!
I understand that doesn’t make the authorities happy. Less people using their cars – less fuel sold – less fuel taxes. But if I remember right – authorities are supposed to serve people not vice versa.
And of course the whole bus system should be re-arranged. As a person who was using daily the bus system for 20 years in the city that twice as big as Iceland – I can tell with full confidence – Straeto is the most stupid system I’ve ever seen. And I was using public transportation systems in several cities and countries.

How to re-arranged? This is not a rocket science. I would need a week and a couple of bus drivers to help.
How to force authorities to do this? See my second message.

Alexander
PS. This is not just an idea. Free buses in downtown area of Portland, Oregon have been working for 20 years (although this is not the town I mentioned above).

—————————

Get power back to the people of Iceland
In the good old days people of Greece created the new way of governing – democracy. They were gathering at forums (aka torg) to discuss and vote for all significant matters of their states. At that time every town was its own state – so it was easy. As towns – and states have been growing – it’s become more and more difficult to get people together at one time and at one place. So some smart person invented “people’s representatives” known in our days as Members of Parliament. And that was the beginning of the end of democracy – and the power of people. Because today the only thing these “representatives” care about is to get elected. For that they can promise you anything – and then get loose to do anything. Till next election. And they are really good at this as you know.

But back to my idea.
Iceland is really a unique country in many ways. And in these days in particular
Because Iceland is in the position to get the power back to people, get back to real direct democracy. The old limitations – gathering together to discuss and vote – is no longer a limit in Iceland. With everyone’s access to Internet it’s possible to create the Parliament of People (where all people of Iceland are Members) that will discuss all matters and vote. In fact this is what you we are doing now – discussing! But one element is still missing – ability to vote.

I know, I know that it might take a long time to change laws, Constitution etc. to make such thing happen. That’s right. But nothing can prevent YOU to set up a virtual Parliament right NOW! Just set up a server with simple voting system (by kennitala), publish there all matters discussed by professional members of Parliament and let people vote on that matters. The only trick – do not publish vote results until old Parliament declares its own result.
Yes, such votes won’t  have any legal power. BUT! It will give people the power to say what they really want and what they really think about matters. No more Gallup bullshit, no more unknown “public opinions”. And although such votes won’t have legal power – professional members would think twice what they are saying and how they are voting. As soon as such system starts to work.
And if you set up the forum where everyone can suggest anything of real significance – and this also might be decided by vote – then it won’t be a problem to force the old Parliament to take the matter into the house

Alexander
PS. As komrad Lenin said – “Don’t ask for power – no one will give it to you. Take the power!”

—————————

Mér lýst mjög vel á tillöguna um áheirnarfulltrúa almennings í nefndir og á ríkisstjórnarfundi og vil koma með hugmynd um hvernig mætti útfæra þetta.
.
Ríkisstjórnarfundir og nefndafundir væru einfaldlega í beinni útsendingu á netinu.
Ef fundarmenn telja að það gæti valdið skaða að fundarefni sé sent beinnt út verði fundur tekinn upp en ekki aðgengilegur á netinu fyrr en að ákveðnum tíma liðnum.
.
Annars væri fróðlegt að heyra hjá t.d. Þorgerði Katrínu hvers vegna þetta er ekki hægt.

Gísli Sigurgeirsson.

—————————

SMS kosning eða heimasíðukosning að hætti Sviss

Komið sæl og þakka fyrir málefnalega og góða fundi

Ingibjörg segir fundamenn tala hvern fyrir sig og Geir segir að þetta sé ekki þjóðarpúls en líklega eru 9 á bakvið hvern sem mætir á slíkan fund með sömu skoðun

Skýr skilaboð væri td. sms kosning og jafnfram gæti það verið fjáröflun fyrir fundina, td 30 kall hvert sms

Það sem mest hvílir á fólki held ég að sé, seðlabanki, ráð og stjórn, FME æðstu menn og stjórn, viðskiptaráðherra og fjármálaráðherra í burt, nýtt fólk í bankana þannig að þar sé ekki verið að díla með eignir eins og ólöglegan varning.

Einfalt kerfi að kjósa um slíkt með sms, enn áhrifameira væri að setja upp heimasíðu með kosningakerfi líkt og þeir í Sviss gera, held að tölvukunnáttumenn yrðu ekki lengi að setja upp nokkuð trygga síðu

Þá fengju Geir og Solla beint í æð hvað fólk vill

Kv. Ingvaldur

—————————

Eftirfarandi eru bæði hugmyndir og spurningar til ráðamanna sem okkur hafa borist:

 • Hvað myndir þú gera, kæri ráðamaður, ef þú misstir hús, allar eignir og atvinnu? Færir þú úr landi eða?
 • Er ekki ráðlegt að losa sig við krónuna strax?
 • Skiptum yfir í Evrur , þær eru hærri gjaldmiðill!
 • Arkítektar gamla Íslands verða að víkja og þeir grandvöru einstaklingar sem verið hafa á hliðarlínunni eiga að koma inn á. Spilling, afdrifarík mistök leiði til afsagna STRAX! Ég vil sjá óánægða Íslendinga flykkja sér í gömlu flokkana og standa fyrir hreinsun þeirra. C.F.
 • Afhverju getum við ekki bara skipt í norskar krónur þangað til að okkar gjaldmiðill verður sterkari? Afhverju fengum við lánaðan svona mikinn pening? Sylvía Lind Briem 12 ára – að verða 13
 • Er ekki ástæða til að hafa fastan dálk í dagblöðum til að skýra út ástandið – og að ríkisstjórnin hafi sérstakan talsmann sem komi boðum til manna daglega og svari spurningum?
 • Orkuveitan sparar ekki á götuljósum. Afhverju lætur orkuveitan loga á götu- og stígaljósum um hábjartan dag? Ítrekað, svo dögum skiptir?
 • Hvenær á að afnema lög og reglur sem ýta undir og borga með jeppaeigendum á fölskum forsendum?
 • Hvenær á að breyta lögum og reglum sem ýta undir einkabílarekstur fram yfir göngu, hjólreiðar og almennar samgöngur? Hlunnindaskatt burt og strætó-, göngu- og hjólreiðastyrk (þetta er til en er skattlagt umfram ökutækjastyrki eða gjaldfrjáls bílastæði).
 • Frysta og gera upptækar innlendar og erlendar eignir þeirra 20-30 landráðamanna sem hafa eyðilagt efnahagslegt sjálfstæði Íslendinga og stofnað stjórnarfarslegu sjálfstæði í yfirvofandi hættu. Nota þessar eignir til að greiða þeim sem hafa tapað innistæðum í bönkunum.
 • Ríkisstjórnin framkvæmi eftirfarandi strax: Árni Björn Guðjónsson
  • Að tekin verði upp evra í staðin fyrir krónu strax.
  • Að ósanngjörnum kröfum erlendis verði hafnað,og þeir sem með réttu eiga kröfur á Ísland verði látnir hafa hlutabréf í Landsbankanum eða öðrum íslenskum banka upp í kröfuna.
  • Þeir sem fara á atvinnuleysisbætur fari að vinna hjá útflutningsfyrirtækjum að sölumálum.

103 replies on “Hugmyndabanki”

 1. I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else
  know such detailed about my difficulty. You are wonderful!
  Thanks!

 2. Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering
  if you knew where I could get a captcha plugin for my comment
  form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?

  Thanks a lot!

 3. A Dormant Account (that has not been Deactivated)
  will cease tto be a Dormant Account upon the completion of a Player-Initiated Transaction.

  Here is my page … website

 4. Howdy I am so delighted I found your weblog, I
  really found you by accident, while I was searching on Digg for something else,
  Regardless I am here now and would just like to say thank you for a tremendous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to read it all at the minute but I have book-marked it and
  also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to
  read a great deal more, Please do keep up the excellent jo.

 5. Let me give you a thumbs up man. Can I give out my secrets to
  amazing values and if you want to seriously
  get to hear and also share valuable info about how to make a fortune yalla lready
  know follow me my fellow commenters!.

 6. Very good blog you have here but I was curious if you
  knew of any community forums that cover the same topics discussed in this article?
  I’d really love to be a part of online community where I can get suggestions from other experienced people that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know. Many thanks!

 7. I do not even know the way I finished up right here, however I thought this
  publish was once good. I don’t recognise who you’re but definitely you’re going to a well-known blogger in case you are
  not already. Cheers!

 8. If you are going for best contents like me, just pay a quick visit this
  website everyday because it presents feature contents, thanks

 9. Hello! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to
  check it out. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking
  and will be tweeting this to my followers! Wonderful blog and terrific design.

 10. Howdy I am so thrilled I found your weblog,
  I really found you by accident, while I was browsing on Google for something else,
  Anyhow I am here now and would just like to say cheers for a incredible
  post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look
  over it all at the moment but I have bookmarked it and also
  added in your RSS feeds, so when I have time I will
  be back to read more, Please do keep up the great b.

 11. Hey I know this is off topic but I was wondering
  if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically
  tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like
  this for quite some time and was hoping maybe you
  would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 12. I seriously love your website.. Pleasant colors & theme. Did you create this web
  site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own site and want to know where you
  got this from or what the theme is called. Thank you!

 13. I pay a quick visit each day a few web sites and blogs to read content, but this webpage gives quality based
  content.

 14. I am not sure where you are getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for excellent information I was looking for this information for my
  mission.

 15. I have been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this sort of area .

  Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website.
  Reading this information So i am happy to exhibit that
  I’ve an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly what
  I needed. I such a lot certainly will make certain to
  do not fail to remember this website and provides
  it a glance regularly.

 16. This is the right webpage for everyone who hopes to find out about this topic.
  You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I
  really will need to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic which has been written about for decades.
  Wonderful stuff, just excellent!

 17. Hi there! This is my first comment here so I
  just wanted to give a quick shout out and tell
  you I genuinely enjoy reading through your articles.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal
  with the same topics? Thanks a ton!

 18. Thank you for all of your efforts on this website. Gloria enjoys conducting investigation and it’s really easy to see why. We all learn all about the compelling means you give sensible guidance via your web blog and as well attract response from some others on this subject and our girl is actually starting to learn a lot of things. Take pleasure in the rest of the new year. Your carrying out a remarkable job.

 19. I as well as my pals came looking through the excellent information from your website and then instantly I had a terrible suspicion I had not expressed respect to the website owner for those secrets. My men were definitely totally joyful to study them and have simply been enjoying those things. Appreciate your genuinely so thoughtful as well as for opting for such beneficial subjects millions of individuals are really desperate to discover. My sincere apologies for not expressing appreciation to you sooner.

 20. Thank you a lot for providing individuals with an extraordinarily superb possiblity to check tips from this website. It’s always very pleasant and also stuffed with fun for me personally and my office co-workers to search your site at a minimum 3 times in one week to learn the latest things you will have. And of course, I am always fulfilled with the spectacular creative concepts you serve. Certain 3 facts on this page are in reality the simplest I’ve had.

 21. My spouse and i got now more than happy Albert managed to conclude his basic research because of the ideas he acquired through the blog. It’s not at all simplistic to simply happen to be handing out ideas which a number of people could have been trying to sell. And we also take into account we now have the blog owner to be grateful to for this. All of the illustrations you made, the straightforward web site menu, the friendships you can help promote – it is everything wonderful, and it’s really making our son and the family understand that subject matter is excellent, and that’s wonderfully indispensable. Thanks for the whole lot!

 22. A lot of thanks for all of your effort on this web page. Debby really likes engaging in investigations and it is obvious why. A lot of people learn all regarding the compelling mode you deliver efficient tricks on this web site and as well encourage response from some others on the subject then our daughter is truly learning a lot of things. Have fun with the rest of the year. You are carrying out a brilliant job.

 23. I want to show my thanks to the writer just for rescuing me from this difficulty. Right after browsing through the the net and coming across thoughts that were not helpful, I figured my life was well over. Being alive without the presence of strategies to the problems you have solved by way of your entire review is a crucial case, as well as those that could have in a negative way damaged my career if I hadn’t encountered your blog. The understanding and kindness in maneuvering all the pieces was precious. I’m not sure what I would have done if I had not encountered such a step like this. I can also now look forward to my future. Thanks a lot very much for the expert and sensible guide. I will not think twice to recommend your web sites to anybody who requires guidance about this problem.

 24. This is the appropriate blog for anyone who needs to seek out out about this topic. You realize so much its virtually hard to argue with you (not that I actually would want匟aHa). You definitely put a new spin on a subject thats been written about for years. Great stuff, just nice!

 25. I want to point out my affection for your kind-heartedness in support of visitors who actually need guidance on the niche. Your special dedication to passing the solution throughout had been unbelievably significant and have in most cases helped folks like me to realize their pursuits. The useful key points implies so much a person like me and further more to my colleagues. Thanks a lot; from everyone of us.

 26. I precisely desired to appreciate you yet again. I am not sure the things I could possibly have created in the absence of these creative concepts contributed by you on such subject matter. Previously it was a traumatic scenario in my opinion, nevertheless viewing the specialized fashion you solved it took me to cry over fulfillment. I’m grateful for the information and sincerely hope you find out what a powerful job you are carrying out educating men and women thru your blog. Most likely you have never met any of us.

 27. I wish to show my appreciation for your kindness giving support to individuals that must have help on the area of interest. Your real commitment to passing the message all through was pretty insightful and have surely encouraged employees just like me to attain their targets. This important hints and tips indicates this much to me and a whole lot more to my peers. Many thanks; from all of us.

 28. Nice post. I study one thing tougher on completely different blogs everyday. It will at all times be stimulating to learn content material from other writers and observe just a little one thing from their store. I抎 prefer to use some with the content on my blog whether or not you don抰 mind. Natually I抣l provide you with a link on your web blog. Thanks for sharing.

 29. I have to show my respect for your kind-heartedness for men and women that absolutely need guidance on this theme. Your special dedication to passing the solution all over became exceedingly interesting and have without exception empowered women much like me to realize their goals. The warm and friendly tutorial means this much a person like me and somewhat more to my fellow workers. Many thanks; from all of us.

 30. I wish to get across my appreciation for your generosity giving support to individuals who require guidance on in this area of interest. Your special dedication to getting the solution all over became rather important and have specifically made professionals like me to attain their desired goals. Your own helpful guideline signifies much to me and far more to my office workers. Warm regards; from each one of us.

 31. Thank you so much for providing individuals with an extraordinarily breathtaking chance to read from here. It is always very amazing and stuffed with fun for me personally and my office mates to search your website no less than three times a week to find out the fresh guidance you have. And lastly, I am also always fulfilled for the astonishing guidelines you serve. Certain 4 tips in this post are definitely the most impressive I have ever had.

 32. I precisely had to say thanks once more. I am not sure the things I could possibly have taken care of in the absence of the smart ideas revealed by you about this subject. It became a real challenging condition in my view, but observing a expert strategy you dealt with that took me to leap for fulfillment. Now i am grateful for this work and in addition pray you really know what an amazing job you are always undertaking training people thru your web site. I am certain you have never got to know any of us.

 33. Thank you for all your valuable work on this web page. My mother take interest in conducting research and it’s obvious why. I hear all relating to the lively way you offer good guides on this website and increase participation from people on that point then our favorite princess is truly studying a lot. Take advantage of the remaining portion of the new year. You’re the one doing a great job.

 34. I wish to show my appreciation to you just for bailing me out of such a scenario. Right after researching through the internet and meeting proposals which were not productive, I thought my entire life was done. Living without the strategies to the issues you’ve resolved through your main posting is a crucial case, as well as the kind which could have negatively damaged my entire career if I hadn’t encountered your web page. Your primary understanding and kindness in touching all things was crucial. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t come across such a step like this. I am able to at this point look ahead to my future. Thanks so much for this reliable and result oriented guide. I won’t think twice to propose your site to anyone who would like tips about this subject.

 35. I am also writing to make you be aware of of the beneficial experience my princess obtained reading through yuor web blog. She even learned a good number of issues, including what it is like to possess a wonderful helping mood to make most people with ease completely grasp chosen complex topics. You undoubtedly surpassed readers’ expectations. Thank you for producing the important, trusted, revealing and as well as easy thoughts on the topic to Ethel.

 36. I enjoy you because of all of the hard work on this web page. Betty take interest in getting into investigation and it’s easy to see why. My partner and i hear all about the dynamic method you render informative tactics by means of this web blog and invigorate participation from others on this subject matter and our girl has always been being taught a great deal. Have fun with the remaining portion of the new year. You have been carrying out a useful job.

 37. I have to show thanks to this writer for bailing me out of such a difficulty. After researching through the the net and meeting solutions which are not beneficial, I believed my life was over. Being alive without the answers to the issues you have sorted out by way of your main review is a crucial case, as well as the kind that might have in a negative way affected my career if I had not noticed your blog post. Your primary ability and kindness in taking care of a lot of stuff was important. I’m not sure what I would have done if I had not come upon such a subject like this. It’s possible to at this point look ahead to my future. Thank you very much for your skilled and sensible guide. I will not hesitate to propose your web site to any person who would need tips on this situation.

 38. I would like to show my appreciation for your generosity in support of folks that must have help on this one concern. Your personal dedication to passing the message across had been certainly good and has surely enabled those much like me to attain their objectives. Your personal useful key points means a lot to me and even further to my fellow workers. Best wishes; from all of us.

 39. I have to express my respect for your kind-heartedness giving support to all those that actually need help with this particular idea. Your personal commitment to passing the solution all over had become exceedingly practical and have surely permitted most people much like me to achieve their targets. The helpful information implies a great deal a person like me and somewhat more to my office workers. Regards; from all of us.

 40. I not to mention my friends happened to be following the best points from your web page and so quickly I got an awful feeling I never expressed respect to the site owner for them. These men were as a consequence very interested to see them and have now in truth been using those things. Thanks for indeed being simply kind and also for having some marvelous information millions of individuals are really desirous to discover. Our own sincere apologies for not expressing appreciation to you earlier.

 41. Needed to draft you this very little note to be able to say thank you yet again just for the fantastic knowledge you’ve provided here. It is extremely open-handed with people like you to make freely what exactly numerous people would’ve sold for an e book in making some cash for themselves, and in particular since you might have tried it if you desired. The techniques in addition served as the great way to be aware that other individuals have the same dream just like mine to know the truth great deal more around this issue. I am sure there are millions of more fun periods up front for those who look over your blog.

 42. Thanks so much for giving everyone an exceptionally spectacular chance to read in detail from here. It can be very pleasing and as well , packed with a lot of fun for me and my office colleagues to visit your blog on the least 3 times in one week to read through the fresh issues you have got. And indeed, we are certainly amazed concerning the stunning points you serve. Some 1 areas in this article are easily the most efficient I’ve ever had.

Comments are closed.